ZAČÁTEK OBNOVY KULTURNÍ PAMÁTKY
V roce 2015, kdy jsme zámek zakoupili, byl objekt v havarijním stavu. Z tohoto důvodu, bylo nutné začít co nejdříve s jeho opravou. Během roku 2015/2016 jsme nejprve provedli kompletní oplocení 1,5 ha velkého pozemku a dále byl celý areál vyklizen od původního odpadu. Je až k neuvěření, co vše zde bylo roky vyhazováno např. odpadky z domácností, léky, láhve, pneumatiky, plechovky od barev a jiný podobný odpad.  První tuny odpadu byly již odvezeny a i v roce 2018/2019 budeme v dekontaminaci pozemků, které náleží k zámku a parku pokračovat. 
V roce 2016 byla započata I. fáze záchrany a obnovy části krovu, který byl v havarijním stavu. Následovalo přeložení první části střešní krytiny a oprava klempířských prvků. 
V roce 2017 byla započata II. fáze opravy krovu, kdy byla položena střešní krytina, opraveny klempířské prvky a osazena mansardová římsa. V témže roce byla započata oprava stropů ve východní části spočívající v obnově stropních konstrukcí, statickém zajištění podhledu a protézování zhlaví trámů.  Bylo provedeno odborné restaurátorské sejmutí a obkreslení stropních nástěnných maleb.               V roce 2018 proběhne oprava okenních výplní ve 2. NP a dále začne III. fáze obnovy krovu, přeložení střešní krytiny a obnova východního komínového tělesa objektu. Vedle krovu bude vyměněno více jak 200 m² krytiny a projde obnovou i první ze třech komínů. 
Budova kaple, která sousedí se zámkem, projde také rekonstrukcí, konkrétně její střecha. Zatím však na ni nejsou k dispozici finanční prostředky. Střecha z dožilé provizorní živičné krytiny bude muset být v nejbližší době stržena a nahrazena dočasnou střechou plechovou. 
Celá oprava zámku probíhá za vydatného přispění státu - Ministerstva kultury ČR a Krajského úřadu Plzeňského kraje.Práce probíhají v součinnosti s Národním památkovým ústavem v Plzni a Městským úřadem Sušice - odborem památkové péče.Výše uvedená spolupráce probíhá se všemi zainteresovanými úřady na velmi dobré úrovni.